Publikace
 

Dokumentace | 2016-03
Code of Conduct

 
Podnik

Kodex podniku

Společnost skupiny Schaeffler Group přenáší sociální odpovědnost podniků LuK, INA a FAG a považuje ji za předpoklad trvalého úspěchu podniku. Podnikatelský kodex společnosti skupiny Schaeffler Group je založen na nových principech "Global Compact", "The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility" respektive na standardu "Social Accountability International". Zde popsané zásady představují pro nás minimální standard. Navíc úpravy pro specifické země překračují uvedená pravidla v souladu s příslušnými kulturními okolnostmi a nejsou jimi nijak omezovány.

Lidská práva
V naší sféře působnosti se zavazujeme dodržovat mezinárodní lidská práva.

Nucená práce
V našem podniku a u našich obchodních partnerů odmítáme jakoukoliv podobu nucené práce.

Práce dětí
V našem podniku a u našich obchodních partnerů odmítáme práci dětí.

Diskriminace a respekt před ostatními
Chceme zřizovat pracovní místa bez diskriminace a zatěžování z důvodu pohlaví, rasy, barvy kůže, náboženství, stáří, národnosti, zdravotního stavu nebo sexuálního zaměření. Zaměstnanci v našem podniku si zasluhují oboustranný respekt.

Odměna a pracovní doba
Uznáváme nároky našich zaměstnanců na přiměřenou odměnu a držíme se zákonem garantovaných minimálních mezd na příslušných pracovních trzích. Dodržujeme platná pravidla k pracovní době ve všech našich podnicích.

Poměr k zaměstnancům a zastoupením zaměstnanců
Respektujeme právo našich zaměstnanců na koaliční svobodu. Nezávisle na tom stále umožňujeme našim zaměstnancům přednášet své záležitosti přímo.

Slučitelnost práce a rodiny
Jsme rodinný podnik. Přinášíme opatření v zájmu rodiny, která zvyšuje spokojenost a motivaci našich spolupracovníků a tím výkonnost našeho podniku.

Zdraví a bezpečnost
Chceme zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, které splňuje odpovídající normy bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti nebo je překračuje. Vhodnými opatřeními chceme zabránit vzniku úrazů na pracovišti a nemocí z povolání.

Vývoj zaměstnanců
Další vývoj našich zaměstnanců považujeme za podstatnou investici do budoucnosti našeho podniku. Kromě osobního rozvoje odborných znalostí dbáme také na rozvoj sociálních a metodických odborností.

Dodavatelé
Naše dodavatele povzbuzujeme, aby ve svých podnicích pokud možno zaváděli a realizovali podobné zásady sociální odpovědnosti.

Odpovědnost za ochranu životního prostředí
Ve všech výrobních závodech na celém světě vedeme výkonný systém ochrany životního prostředí, který neustále zlepšujeme. Minimálními požadavky jsou dodržování místních zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí a také respektování zásad systému řízení ochrany životního prostředí společnosti skupiny Schaeffler Group. Při plnění zásad naší odpovědnosti za ochranu životního prostředí spolupracujeme s našimi obchodními partnery a dodavateli.

Konflikty zájmů, dárky a pokusy o podplácení
Zavazujeme se nepřijímat žádné dárky ani je nedávat, pokud by to mohlo vést ke konfliktu zájmů. Zejména je zakázáno poskytovat nebo nabízet úplatky nebo jiné platby v rozporu se zákonem regionálním úředníkům nebo jiným osobám.

Odpovědnost
Očekáváme, že se každý zaměstnanec osobně zasadí o dodržování tohoto podnikového kodexu, bude cítit osobní odpovědnost za jeho dodržování a bude podporovat své kolegy v tom, aby ho dodržovali. Za prosazování těchto zásad nese odpovědnost vedení podniku. Stanou se součástí našich pravidel a směrnic.

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat