Životní prostředí

Zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti při práci

 
 
 
 

Zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce společnosti Schaeffler Gruppe

Zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce jsou součástí našich zásad vedení. Zajištěním a udržením bezpečného pracovního prostředí, které podporuje zdraví a výkonnost, a zajištěním ochrany životního prostředí přispíváme k trvalému udržení a úspěšnosti našeho podniku.

Následující zásady platí v naší skupině podniků na celém světě. Tím plníme svoji odpovědnost vůči zaměstnancům, spoluobčanům a příštím generacím.

Výkonný pracovní management a management ochrany životního prostředí

Celosvětově žijeme v systému zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, který neustále zlepšujeme. Vyvíjíme předvídavé koncepce a realizujeme je společně s našimi smluvními partnery. Pravidelně a ve všech oblastech kontrolujeme realizaci zásad a úspěšnost našeho systému řízení.

Bezpečná pracovní místa odpovídající potřebám zaměstnanců

Jsme přesvědčeni, že zásadně lze předejít všem pracovním úrazům i nemocem z povolání. Na cestě k nulovému počtu pracovních úrazů nás podporují motivovaní zaměstnanci a nadřízení. Ochranu našich zaměstnanců a dodavatelů zajišťujeme na stejné úrovni. Při uspořádání pracovišť a pracovních postupů zohledňujeme nejnovější poznatky. Velký význam připisujeme ergonomickému uspořádání pracovišť.

 

Spolehlivé jednání

Zavazujeme se dodržovat veškeré zákony a předpisy bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Jednáme odpovědně v souladu s vlastními pravidly, která častokrát přesahují požadavky zákonných předpisů. Stroje a zařízení plánujeme, kupujeme, provozujeme a udržujeme tak, aby byla vyloučena možná nebezpečí, aby byla minimalizována rizika a nedocházelo k poruchám provozu. Orientujeme se podle nejnovějšího stavu techniky.

Nízký účinek na životní prostředí a produkty šetrné k životnímu prostředí

Při všech aktivitách chceme předvídavě předcházet škodlivým účinkům na životní prostředí. Se surovinami i energií zacházíme šetrně. Snažíme se vytvářet pokud možno málo odpadu, odpadních vod, hluku a dalších emisí. Vyrábíme produkty šetrné k životnímu prostředí a sledujeme přitom celý jejich životní cyklus.

Odpovědní zaměstnanci

Pravidelným informováním, školeními a dalším vzděláváním rozvíjíme kompetence a obecné povědomí našich zaměstnanců a partnerů v ohledem bezpečné práce a ochrany životního prostředí ve všech oblastech podniku.

Preventivní opatření

Rozsáhlými preventivními opatřeními chráníme naše zaměstnance před zdravotními problémy a naše životní prostředí před poškozením. Ve všech stanovištích zajišťujeme rozsáhlou a efektivní péči o zaměstnance i návštěvníky v případě úrazů.

Otevřený dialog

Se stranami, které se o věc zajímají, zavádíme intenzivní dialog plný vzájemné důvěry. Informujeme o našich opatřeních na ochranu bezpečnosti práce a na ochranu životního prostředí a také o účincích našich pracovišť na životní prostředí.

Vedení podniku a všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat tyto zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat