Hledaný výraz

Všeobecné podmínky využití webových stránek Schaeffler

1. Rozsah

1.1
Jakékoliv použití těchto webových stránek (webové stránky Schaeffler) nabízené Schaeffler CZ s.r.o. (dále „Schaeffler“) je předmětem těchto Podmínek do té míry, dokud není použití jinak regulováno podmínkami společnosti Schaeffler v daném státě. Počínaje použití uživatel souhlasí s platností těchto Podmínek použití v jejich aktuální verzi.

1.2
Tyto Obecné podmínky použití mohou být kdykoliv doplněny, upraveny nebo nahrazeny.

2. Obsah webových stránek Schaeffler

Na svých webových stránkách má společnost Schaeffler umístěny nezávazné informace a také odpovídající dokumentaci a software, které lze vyvolat či stáhnout. Takto umístěné informace jsou bez jakýchkoliv závazků a záruk, co se týká jejich úplnosti. Společnost Schaeffler může kdykoliv celkově nebo částečně zablokovat webové stránky Schaeffler nebo změnit jejich obsah bez předchozího upozornění. Společnost Schaeffler nepřijímá žádnou odpovědnost za přerušenou dostupnost webových stránek Schaeffler.

3. Práva k použití

3.1
Použití informací, softwaru a dokumentace dostupných na webových stránkách Schaeffler podléhá těmto Podmínkám, nebo jsou-li informace, software a dokumentace aktualizovány, budou podléhat příslušným licenčním podmínkám již odsouhlaseným společností Schaeffler. Jakékoliv licenční podmínky odsouhlasené odděleně mají přednost před těmito Podmínkami.

3.2
Společnost Schaeffler uděluje uživateli nevýhradní, nepřenosné, nepostupitelné, nesublicencovatelné právo používat informace, software a dokumentaci dostupné na webových stránkách Schaeffler v takovém rozsahu, jaký byl mezi smluvními stranami dohodnut, nebo v případě žádné dohody v souladu s účelem zamýšleným společností Schaeffler.

3.3
Software je dostupný pouze ve strojově čitelné formě a zdarma. Neexistuje žádné právo na vydání zdrojového kódu. Jestliže licenční podmínky softwaru s otevřenou licencí mají přednost před těmito Podmínkami a vyžadují, aby společnost Schaeffler zveřejnila zdrojový kód, tento zdrojový kód bude zpřístupněn výměnou za uhrazení nákladů.

3.4
Pokud mandatorní podmínky nestanoví jinak, uživatel nesmí měnit, dekódovat, vyvíjet nebo reverzně překládat tento software nebo jeho dokumentaci, ani odstraňovat jejich jakékoliv části.

3.5
Informace, software a dokumentace jsou chráněny příslušným autorským právem, ale také dalšími platnými zákony týkajícími se duševního vlastnictví. Uživatel musí tyto zákony dodržovat, zejména nesmí odstraňovat z daných informací, softwaru a dokumentace (či jejich kopií) jakoukoliv alfanumerickou identifikaci, značky a oznámení o autorských právech.

3.6
Jakékoliv podmínky příslušných autorských zákonů ohledně ochrany softwaru tímto nejsou nijak dotčeny.

4. Duševní vlastnictví

4.1
Bez ohledu na zvláštní podmínky v části 4 těchto Podmínek použití nesmí být žádné informace, obchodní názvy nebo jiný obsah webových stránek Schaeffler změněn, kopírován, reprodukován, prodáván, pronajímán, používán, doplňován nebo používán jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Schaeffler.

4.2
S výjimkou práva k použití a jiných zde přímo vyjádřených práv nemá uživatel žádná další práva jakéhokoliv typu, zejména pak s ohledem na název společnosti nebo průmyslové vlastnictví, například patenty, užitné vzory nebo ochranné známky. Společnost Schaeffler nemá žádnou povinnost výše uvedená práva udělovat.

5. Registrace a použití chráněných stránek

5.1
Některé části webových stránek Schaeffler jsou chráněny heslem. Přístup k těmto stránkám je možný pouze pro registrované uživatele za účelem zabezpečených obchodních transakcí. Neexistuje žádné právo na registraci společností Schaeffler. Zejména si společnost Schaeffler vyhrazuje právo měnit předtím volně dostupné stránky na stránky přístupné po registraci. Společnost Schaeffler může kdykoliv odejmout přístupové právo zablokováním přístupových dat bez poskytnutí zdůvodnění, zejména pokud uživatel:

 • poskytl falešné údaje při registraci;
 • porušil Podmínky použití nebo své povinnosti při zacházení s přístupovými daty;
 • porušil platné zákony při přístupu nebo použití webových stránek Schaeffler; nebo
 • byl neaktivním uživatelem webových stránek Schaeffler po dobu minimálně 24 měsíců.

5.2
V případě, že je registrace povolena, musí uživatel zadat přesné a správné údaje a jakékoliv změny musí ihned nahlásit společnosti Schaeffler.

5.3
Po registraci uživatel obdrží uživatelské jméno a heslo (uživatelské údaje). Při prvním přístupu musí uživatel změnit heslo poskytnuté společností Schaeffler na jiné, bezpečné heslo. Uživatelské údaje umožňují uživateli přístup k vlastním údajům, měnit je a v případě potřeby rozšířit nebo zamítnout souhlas se zpracováním údajů.

5.4
Uživatel musí zajistit, že uživatelské údaje nejsou dostupné třetím stranám, a je odpovědný za všechny objednávky a další aktivity při použití svých uživatelských údajů. Po každém použití musí být oblast chráněná heslem opuštěna. Jakmile se uživatel dozví, že nějaká třetí strana zneužívá jeho uživatelské údaje, musí toto okamžitě písemně nahlásit společnosti Schaeffler, pokud možno dopředu pomocí e-mailové komunikace. Po přijetí tohoto oznámení zablokuje společnost Schaeffler přístup k oblasti chráněné heslem skrze dané uživatelské údaje. Odblokování je možné pouze na speciální žádost ze strany uživatele podané společnosti Schaeffler nebo po další registraci.

5.5
Uživatel může kdykoliv písemně požádat o smazání registrace, není-li tomu zrovna bráněno probíhajícím zpracováním smluvních záležitostí. V takovém případě musí společnost Schaeffler smazat všechny uživatelské údaje a další osobní údaje ihned, jakmile nebudou tyto údaje nadále potřeba.

6. Odkazy

Webové stránky Schaeffler mohou obsahovat odkazy (hyperlinky) na webové stránky třetích stran. Společnost Schaeffler nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah takových stránek, ani si obsah takových stránek nepřivlastňuje, protože společnost Schaeffler nemůže nijak kontrolovat informace propojené skrze odkaz třetí strany a není odpovědná za obsah a informace odkazem uváděné. Jakékoliv použití odkazovaných webových stránek je výhradně na vlastní riziko uživatele.

7. Vyloučení odpovědnosti za vady v titulu a kvalitě, viry

7.1
Pokud jsou informace, software a dokumentace dostupné zdarma, je vyloučena jakákoliv odpovědnost za vady v titulu nebo kvalitě informací, softwaru a dokumentace, zejména s ohledem na správnost, nezávadnost, neexistenci vlastnických a duševních práv třetích stran, kompletnost a/nebo použitelnost, s výjimkou případů úmyslného konání a zlé vůle. SPOLEČNOST SCHAEFFLER SE TÍMTO VZDÁVÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI ODVOZENÝCH, ZÁKONNÝCH ČI JINÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ VŠECH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU.

7.2
Informace obsažené na webových stránkách Schaeffler mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy technických možností produktů, které nemusejí být v jednotlivých případech (např. z důvodu změn v produktech) dostupné. Požadované výkonnostní specifikace produktů musí být proto vždy nejprve dohodnuty před každým nákupem.

7.3
Odpovědnost společnosti Schaeffler za vady v kvalitě a vady v titulu jsou určeny podmínkami v částech 7.1 a 7.2 těchto Podmínek. Za stejných podmínek je vyloučena jakákoliv odpovědnost společnosti Schaeffler, pokud (i) to zákon (např. zákon o odpovědnosti za vady) nevyžaduje, (ii) není výsledkem zákona o odpovědnosti za vady, (iii) není výsledkem úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, (iv) není výsledkem úmrtí nebo osobního zranění, (v) není výsledkem přijetí záruky kvality, (vi) není výsledkem ve zlé vůli učiněného ukrytí vady, nebo (vii) nejde o zásadní porušení smlouvy. Jakékoliv škody způsobené zásadním porušením smlouvy jsou omezeny na typické, předvídatelné škody, pokud se jedná o úmyslné činy nebo hrubou nedbalost.

7.4
Společnost Schaeffler se bude snažit zajistit, že webové stránky Schaeffler budou bez virů, nicméně nemůže poskytovat záruku zcela bezvirového prostředí. Před stažením jakýchkoliv informací, softwaru nebo dokumentace musí uživatel pro vlastní ochranu i pro ochranu webových stránek Schaeffler před viry používat vhodná bezpečnostní opatření a antivirové programy. Nesete odpovědnost za používání dostatečných postupů a kontrol, které zajistí vaše zvláštní požadavky na antivirovou ochranu a přesnost vstupu a výstupu dat, ale také za udržování prostředku mimo naše webové stránky za účelem rekonstrukce ztracených dat.

7.5
Žádné z výše uvedených podmínek nepředpokládají obrácení důkazního břemene.

8. Povinnosti při použití

8.1
Uživatel nesmí při používání webových stránek Schaeffler:

 • způsobit škodu nebo zranění osobám, zejména mladistvým, nebo porušovat jejich právo na soukromí;
 • způsobem použití jednat proti dobrým mravům;
 • narušovat průmyslové vlastnictví nebo autorská práva či jiná vlastnická práva;
 • přenášet jakýkoliv obsah s viry nebo tzv. trojskými koni nebo jinými programy, které mohou poškodit software;
 • poskytovat, skladovat nebo posílat hyperlinky či obsahy, ke kterým nemá právo, zejména takové hyperlinky nebo obsahy, které představují porušení povinnosti zachování důvěrnosti nebo jiné protiprávní jednání; nebo
 • distribuovat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. spam) nebo irelevantní varování před viry, malwarem apod., nebo vyžadovat po osobách účastnit se hazardu, her, zřetězených dopisů, pyramidových her nebo jiných podobných činností.
 • zapojit se do jiných činností, které omezují nebo blokují užívání těchto webových stránek jinými osobami, nebo které jsou společností Schaeffler posouzeny jako škodlivé vůči ní nebo uživatelům webových stránek, nebo je mohou vystavit odpovědnosti.
 • používat tyto webové stránky takovým způsobem, který by mohl vypnout, přetížit, poškodit nebo omezit webové stránky, případně zasahovat do používání webových stránek jinou stranou, včetně jejich schopnosti zapojit se do aktivit na webových stránkách v reálném čase.

8.2
Společnost Schaeffler může kdykoliv zablokovat přístup k webovým stránkám Schaeffler, zejména v případě, že uživatel poruší povinnosti dle těchto Podmínek.

9. Vývozní požadavky

Přenos informací, softwaru a dokumentace může být předmětem platných právních ustanovení o kontrole vývozu, zejména mimo jiné zákonů EU a jejích členských států nebo USA, a to vzhledem k jejich typu a účelu nebo koncovému použití. Uživatel potvrzuje, že bude vždy dodržovat všechna platná ustanovení o kontrole vývozu.

10. Ochrana osobních údajů

Společnost Schaeffler bude během kompilace, používání a zpracovávání osobních údajů uživatele dodržovat platné předpisy o ochraně údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách Schaeffler.

11. Vedlejší dohody, jurisdikce, příslušné právo

11.1
Jakékoliv vedlejší dohody k těmto Podmínkám použití, včetně dodatků této klauzule, budou v písemné formě.

11.2
Místem jurisdikce je zapsané sídlo Schaeffler CZ s.r.o.

11.3
Jednotlivé stránky webových stránek Schaeffler jsou provozovány společností Schaeffler a jsou její odpovědností. Tyto stránky jsou v souladu s požadavky specifického státu, ve kterém má sídlo Schaeffler CZ s.r.o. Společnost Schaeffler nepřijímá odpovědnost za možnost, že informace, software a/nebo dokumentace na webových stránkách Schaeffler mohou být vyvolány nebo staženy v místech mimo daný stát. Jestliže uživatelé ze států mimo daný stát používají webové stránky Schaeffler, jsou sami odpovědní za dodržování příslušných předpisů v dané zemi. Přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci na webových stránkách Schaeffler ve státech, kde je přístup nezákonný, není povolen. V takovém případě, chce-li uživatel obchodně kontaktovat společnost Schaeffler, musí kontaktovat zástupce společnosti Schaeffler v daném státě.

11.4
Tyto Podmínky, ale také používání webových stránek, podléhají zákonům v místě sídla Schaeffler CZ s.r.o.

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat