Hledaný výraz

Udržitelnost

Udržitelnost ve všech svých dimenzích je ústřední součástí naší firemní strategie. Od roku 2040 bude skupina Schaeffler vykonávat svou činnost klimaticky neutrálně. Tento cíl se vztahuje na celý dodavatelský řetězec a je podpořen ambiciózními střednědobými cíli udržitelnosti. Těmto výzvám chceme čelit společně s našimi obchodními partnery. Naší ambicí je vytvořit transparentní dodavatelskou síť, aby bylo možné včas identifikovat a minimalizovat rizika. Tímto způsobem společně plníme také požadavky a očekávání našich zákazníků a ostatních zainteresovaných stran.

Partnerský rozvoj udržitelnosti v dodavatelském řetězci

Vytvoření základu

Dodavatelský kodex společnosti Schaeffler je základem odpovědné spolupráce s našimi dodavateli.

Identifikace rizik

U našich dodavatelů vykonáváme hodnocení rizik souvisejících s udržitelností.

Snižování rizik

Identifikovaná rizika snižujeme prostřednictvím globálních standardů, hodnocení a auditů.

Posouzení udržitelnosti

Prostřednictvím sebehodnocení našich dodavatelů získáváme podrobný přehled o jejich výkonech v oblasti udržitelnosti.

Vytváření stimulů

Při rozhodování o dodávkách zohledňujeme udržitelné jednání našich dodavatelů.

Dodavatelský kodex

Abychom splnili naši odpovědnost a očekávání našich zákazníků a zúčastněných stran, definovali jsme v našem Dodavatelském kodexu příslušné požadavky na naše dodavatele. Aby bylo zajištěno trvalé plnění, je třeba tyto požadavky přenést na celou dodavatelskou síť. Přijetí Dodavatelského kodexu skupiny Schaeffler našimi dodavateli je proto povinným základem pro všechny stávající i budoucí obchodní vztahy.

Firemní kodex chování dodavatele skupiny Schaeffler Group

Dodavatelský kodex

Politika udržitelného nákupu

Politika udržitelného nákupu

Světová komise OSN pro životní prostředí a rozvoj definuje udržitelnost jako „uspokojování potřeb současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“. Naši zákazníci se při nákupu rozhodují také především na základě aspektů ekologické a sociální odpovědnosti. Vedle zákonných požadavků na udržitelnost a hodnocení ze strany nevládních organizací a investorů je strategie udržitelného nákupu stále důležitější.

V návaznosti na to jsme vytvořili závazný rámec „Politiky udržitelného nákupu“, v němž uspokojujeme své potřeby v oblasti výrobků, procesů a služeb způsobem, který dosahuje hodnoty založené na životních cyklech a přináší výhody nejen nám jako organizaci, ale také společnosti a ekonomice, přičemž současně minimalizuje škody na životním prostředí.

Sustainable Procurement Policy

Sebehodnocení v oblasti udržitelnosti

K pochopení a rozvoji výkonnosti v oblasti udržitelnosti u identifikovaných dodavatelů používáme standardizovaný dotazník pro sebehodnocení udržitelnosti (SAQ) z iniciativy Drive Sustainability. Vybraní dodavatelé obdrží prostřednictvím společnosti NQC Ltd. pozvánku k vyplnění dotazníku na platformě SupplierAssurance. Pokud je vaše společnost již registrována na LQC Ltd., budeme se těšit, až se nám ozvete, abychom si mohli prohlédnout váš SAQ.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Sebehodnocení v oblasti udržitelnosti

Politika týkající se konfliktních minerálů

Politika týkající se konfliktních minerálů

Společnost Schaeffler přímo nenakupuje žádné z dotčených minerálů pro účely tvorby hodnoty, ale je si vědoma toho, že se v dodavatelském řetězci mohou vyskytovat konfliktní minerály. Proto společnost Schaeffler požaduje, aby ona sama a její dodavatelé zajistili, že žádné výrobky společnosti Schaeffler nebudou obsahovat minerály, jejichž obchodování je přímo nebo nepřímo využíváno k financování konfliktů ve státech nebo které pocházejí z těžebních činností v konfliktních nebo vysoce rizikových oblastech.

V tomto ohledu společnost Schaeffler vyžaduje odpovědné obstarávání těchto minerálů ve své dodavatelské síti a při tomto požadavku odkazuje na „Pokyny OECD k náležité péči pro odpovědné dodavatelské řetězce minerálů z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí“.

Společnost Schaeffler očekává, že dodavatelé, kteří byli identifikováni jako relevantní z hlediska dodržování předpisů týkajících se konfliktních minerálů, splní každoroční požadavek ohledně konfliktních minerálů a budou pro podávání zpráv používat celosvětově uznávaný formát, šablonu RMI CMRT.

Nejnovější verzi šablony pro podávání zpráv si můžete kdykoli stáhnout z webových stránek iniciativy Responsible Minerals - Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Politika boje proti obchodování s lidmi

Téměř každá země na světě je postižena obchodováním s lidmi, ať už se jedná o zemi původu, tranzitu nebo cílovou zemi obětí. Společnost Schaeffler proto věnuje zvláštní pozornost tématu obchodování s lidmi.

Politika boje proti obchodování s lidmi popisuje opatření a zásady pro zabránění nucené práci a obchodování s lidmi. Tato politika platí pro všechny divize společnosti Schaeffler. Vyzýváme naše obchodní partnery a jejich dodavatelský řetězec, aby zavedli účinná opatření k prevenci nucené práce a obchodování s lidmi a pravidelně kontrolovali jejich účinnost.

Human Trafficking Policy

Politika boje proti obchodování s lidmi

Školení pro dodavatele a instruktážní příručka BMAS

Školení pro dodavatele a instruktážní příručka BMAS

Průběžný společný vývoj může být úspěšný pouze tehdy, pokud dosáhneme společného porozumění požadavkům a jejich pozadí. Proto jsme pro vás jako dodavatele společně s naším partnerem BSD/Elevate vytvořili platformu, prostřednictvím které získáte přístup k bezplatnému školení. Tato školení slouží k objasnění vašich otázek týkajících se našich požadavků a k vysvětlení souvislostí.

V rámci zákona o povinnostech v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce je vaší společnou odpovědností, abyste po registraci jako dodavatel společnosti Schaeffler využili tuto bezplatnou nabídku a lépe porozuměli požadavkům společnosti Schaeffler (bezplatná registrace s kódem odvětví "SGSUP").

Jako další způsob využití vidíme také cílená závazná doporučení k účasti na školení, např. pokud se na základě naší analýzy rizik udržitelnosti (Dotazník o vystavení rizikům ohledem udržitelnosti nebo Dotazník sebehodnocení ) s vámi dohodneme na potenciálu ke zlepšení (bezplatná registrace s kódem odvětví "SGCAP").

Školení na konci zahrnují kontrolu úspěšnosti učení.

Všechny informace podléhají dohodnutým dohodám o důvěrnosti a pravidlům GDPR.

Pro získání přístupu se zaregistrujte pomocí potřebných údajů a kódu odvětví "SGSUP" nebo "SGCAP" a postupujte podle pokynů: Registrace EiQ Learn

Po registraci se můžete přihlásit přímo zadáním svého jména a hesla: Přihlášení k EiQ Learn

Instruktážní příručka BMAS
V rámci dialogu v sektoru automobilového průmyslu byli vypracovány instruktážní příručky pro pět základních prvků náležité péče v oblasti lidských práv (prohlášení o politice, analýza rizik, opatření, podávání zpráv a mechanismus pro podávání stížností).

Jedná se o samostatné příručky, které plně odpovídají požadavkům Národního akčního plánu (NAP). Kromě toho jsou zohledněny a zvlášť označeny požadavky zákona o dodavatelském řetězci (LkSG). Instruktážní příručky zaměřené na implementaci slouží jako soubor nástrojů a usměrnění v individuálním a průběžném procesu provádění náležité péče v oblasti lidských práv.

Instruktážní příručky jsou k dispozici na stažení: Stáhnout instruktážní příručky

Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce

Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce jsou důležitou součástí firemní filozofie společnosti Schaeffler.

Politika společnosti Schaeffler v oblasti ochrany životního prostředí, pracovního lékařství a bezpečnosti práce popisuje zásady a je součástí zásad řízení. Vytvářením a udržováním bezpečného pracovního prostředí, které podporuje zdraví a výkonnost, a aktivní ochranou životního prostředí pomáháme zajistit kontinuitu a úspěch naší společnosti.

Následující zásady platí pro všechny oblasti naší společnosti po celém světě. Tím se hlásíme k odpovědnosti vůči našim zaměstnancům, ostatním lidem a budoucím generacím.

EHS policy

Vyzýváme naše obchodní partnery a jejich dodavatelský řetězec, aby jednali v souladu s těmito zásadami.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce

Zakázané látky a látky s povinnou deklarací

Zakázané látky a látky s povinnou deklarací

V následující tabulce jsou uvedeny závazné normy pro „zakázané látky a látky s povinnou deklarací“ pro dodavatele výrobních materiálů společnosti Schaeffler. Všichni dodavatelé jsou povinni deklarovat všechny látky v plném rozsahu a nesmí společnosti Schaeffler ve výrobcích dodávat žádné zakázané látky.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Platné dokumenty

Vyberte příslušnou kategorii pro váš produkt. Pokud vám není kategorie jasná, obraťte se na kontaktní osobu ve společnosti Schaeffler, např. na místní oddělení nákupu, osobu odpovědnou za látky nebo oddělení aplikační techniky.

Kategorie A by měla být zvolena pro nakupované výrobky, které zůstávají na prodejních výrobcích společnosti Schaeffler nebo v nich.

Conformity declaration Category A

Kategorie B by měla být zvolena pro nakupované výrobky, které se používají ve výrobních procesech a při údržbě, ale nezůstávají na prodejních výrobcích společnosti Schaeffler. U zakoupených výrobků kategorie B, které nejsou chemickými látkami nebo směsmi, není třeba vyplňovat bod 7 prohlášení o shodě!

Conformity declaration Category B

Kategorii C je třeba zvolit u nakupovaných výrobků, které se používají jako obalový materiál pro prodejní výrobky společnosti Schaeffler a jsou dodávány zákazníkovi.

Conformity declaration Category C

Školící dokumenty a příklady

Process instruction on prohibited and declarable substances S132030-1

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Školení týkající se S 132030-1

Registration live training

Obecné informace o souladu s předpisy ohledem materiálu

Material compliance topics

Ochrana klimatu a energetická účinnost

Energetická politika společnosti Schaeffler popisuje zásady odpovědného využívání energetických zdrojů. Patří sem i systém energetického managementu zavedený ve společnosti Schaeffler, kterým se zajišťuje neustálé zlepšování energetické výkonnosti ve společnosti. Prostřednictvím technických dodacích podmínek S151010-25 jsme stanovili normy pro energetickou účinnost při pořizování nových strojů a zařízení.

Společnost Schaeffler těmito opatřeními podporuje platné cíle ochrany klimatu a přebírá tak svou odpovědnost vůči společnosti a budoucím generacím. Následující zásady platí pro všechny oblasti naší společnosti po celém světě, a proto vyzýváme naše obchodní partnery a jejich dodavatelský řetězec, aby je dodržovali.

Energetická politika

V našem průvodci mohou dodavatelé najít další informace o tom, jak řídit a snižovat emise:

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Ochrana klimatu a energetická účinnost

Výpočet emisí

Ochrana klimatu je obzvláště úzce spojena s emisemi nebo příčinou emisí CO2. Významná část emisí CO2 našich výrobků je způsobena již v dodavatelském řetězci emisemi v rozsahu 3 (fáze upstream). Od našich dodavatelů proto v tomto ohledu očekáváme transparentní a srozumitelné informace. Přehled požadovaného standardizovaného výpočtu emisí je uveden na následujícím obrázku.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

Kromě tohoto přehledu poskytuje další podrobné informace o výpočtu uhlíkové stopy výrobku také směrnice PCF.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat