Hledaný výraz

Vynikající řízení kvality a ochrany životního prostředí

Zajišťování kvality je ve společnosti Schaeffler začleněno přímo do výrobního procesu a je podporováno pravidelnými audity. Kromě toho po celém světě uplatňujeme standardy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, energetického managementu a ekologicky šetrné výroby. Včasným splněním přísné evropské směrnice o ochraně životního prostředí EMAS ve všech závodech po celém světě prokázal koncern Schaeffler opět svou vedoucí roli v této oblasti.

Politika prosazování kvality

Skupina Schaeffler je v celosvětovém měřítku předním integrovaným dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví. Tento koncern je zárukou nejvyšší kvality, špičkové technologie a výrazného inovačního potenciálu.

Naše vedoucí role v oblasti kvality, technologie, spolehlivosti a hospodárnosti, ale i naše dodržování dodacích podmínek a jedinečný servis, to jsou dlouhodobě přesvědčivé argumenty pro naše zákazníky. Na tom je také založen trvalý úspěch našeho podniku.

Naším měřítkem kvality je to, jak dokážeme naplnit očekávání a vyjít vstříc požadavkům zákazníků. Důsledně dodržujeme legislativní normy i úřední předpisy.

Naše práce se ve všech oblastech zaměřuje na trvalé zlepšování s cílem dosáhnout „nulového počtu chyb“ a jsou pro ni charakteristická opatření za účelem prevence chyb a minimalizace rizik.

Každý zaměstnanec si je vědom svého závazku v oblasti prosazování kvality, kterým se řídí jeho myšlení a jednání.

Představenstvo, vedoucí pracovníci i všichni zaměstnanci se zavazují k uplatňování této politiky prosazování kvality.


Zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce ve skupině Schaeffler

Zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce jsou součástí našich zásad vedení. Zajištěním a udržením bezpečného pracovního prostředí, které podporuje zdraví a výkonnost, a zajištěním ochrany životního prostředí přispíváme k trvalému udržení a úspěšnosti našeho podniku.

Následující zásady platí v naší skupině podniků na celém světě. Tím plníme svoji odpovědnost vůči zaměstnancům, spoluobčanům a příštím generacím.

Efektivní management v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

Po celém světě uplatňujeme systém pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, který neustále zlepšujeme. Vyvíjíme předvídavé koncepce a realizujeme je společně s našimi smluvními partnery. Pravidelně a ve všech oblastech kontrolujeme realizaci zásad a úspěšnost našeho systému řízení.

Bezpečná pracovní místa odpovídající potřebám zaměstnanců

Jsme přesvědčeni, že je v zásadě možné předcházet všem pracovním úrazům a nemocem z povolání. Na cestě k nulovému počtu pracovních úrazů nás podporují motivovaní zaměstnanci a nadřízení. Ochranu našich zaměstnanců a dodavatelů zajišťujeme na stejné úrovni. Při uspořádání pracovišť a pracovních postupů zohledňujeme nejnovější poznatky. Velký význam připisujeme ergonomickému uspořádání pracovišť.

Spolehlivé jednání

Zavazujeme se dodržovat veškeré zákony a předpisy bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Jednáme odpovědně v souladu s vlastními pravidly, která častokrát přesahují požadavky zákonných předpisů. Stroje a zařízení plánujeme, kupujeme, provozujeme a udržujeme tak, aby byla vyloučena možná nebezpečí, aby byla minimalizována rizika a nedocházelo k poruchám provozu. Zaměřujeme se na nejnovější techniku.

Nízký vliv na životní prostředí a produkty šetrné k životnímu prostředí

Při všech aktivitách chceme předvídavě předcházet škodlivým účinkům na životní prostředí. Se surovinami i energií zacházíme šetrně. Snažíme se vytvářet pokud možno málo odpadu, odpadních vod, hluku a dalších emisí. Vyrábíme produkty šetrné k životnímu prostředí a sledujeme přitom celý jejich životní cyklus.

Odpovědní zaměstnanci

Pravidelným informováním, školeními a dalším vzděláváním rozvíjíme kompetence a obecné povědomí svých zaměstnanců a partnerů, pokud jde o bezpečnost práce a ochranu životního prostředí ve všech oblastech.

Preventivní opatření

Rozsáhlými preventivními opatřeními chráníme své zaměstnance před zdravotními problémy a naše životní prostředí před poškozením. Ve všech provozech zajišťujeme komplexní a efektivní péči o zaměstnance i návštěvníky v případě úrazů.

Otevřený dialog

Se zúčastněnými stranami vedeme intenzivní důvěrný dialog. Informujeme o našich opatřeních na ochranu bezpečnosti práce a na ochranu životního prostředí a také o účincích našich provozů na životní prostředí.

Vedení podniku a všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat tyto zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat