Hledaný výraz

BEARINX-online pro výpočty vřeten

Výkonný výpočetní software od INA/FAG – pro zákazníky je k dispozici online.
Tato služba je určena pro přímé zákazníky a distribuční partnery společnosti Schaeffler.

BEARINX-online pro výpočty vřeten

Obvyklé výpočetní nástroje většinou pracují se silně zjednodušenými výpočetními metodami (katalogovým chováním), takže se ložisko považuje za tuhé a izolované, aniž by se zohledňovalo jeho pružné chování na daném místě v hřídelovém systému. V důsledku toho se nebere v úvahu situace ohledně zatížení a uložení ložisek, plynoucí z průhybů hřídelů, ani elasticita kontaktů valivých těles. Také vnitřní rozdělení zatížení ložisek, které má rozhodující význam pro únavovou životnost, se většinou zjišťuje aproximační metodou.

Pomocí nástroje BEARINX-online lze zjistit vliv průhybu hřídele a elasticity valivých kontaktů na ložisko. Při modelování vnitřního rozdělení zatížení se zohledňují profilová data valivých drah i valivých prvků. K výpočtu provozní vůle jsou k dispozici pomůcky pro zadání vstupních údajů, jako jsou teploty, tolerance a drsnosti kroužků a uložení ložiska. Navíc lze provést i doplňující výpočet tuhosti v provozním bodě.

Nástroj BEARINX-online vám umožňuje provádět výpočty jednoosých hřídelových systémů s vloženým uložením.

Pomůcka pro ložiska vřeten vám usnadní modelování uložení hlavních vřeten. Ve vlastním výsledkovém layoutu se přihlíží ke speciálním návrhovým kritériím se zřetelem na hodnoty tlaku, kinematiku ložiska a na trvanlivost maziva. Kromě toho lze pomocí dynamické simulace provést výpočet vlastních frekvencí, forem vlastního kmitání i kritických otáček a získat tak podklady pro vytvoření Campbellova diagramu, díky němuž lze zjistit, zda se v provozní oblasti nacházejí rezonanční místa. Výsledky této dynamické simulace jsou dostupné v podobě komfortního 3D zobrazení.

Komfortní uživatelské prostředí

Pohodlné vytvoření konstrukční skupiny vřetena s přístupem k databázi ložisek
Pohodlné vytvoření konstrukční skupiny vřetena s přístupem k databázi ložisek

Nástroj BEARINX-online využívá stejné výpočetní modely a algoritmy jako plná verze softwaru BEARINX, protože oba programy vycházejí ze stejného zdrojového kódu.

Uživatelské rozhraní, implementované v jazyce Java, vám usnadňuje zadávání potřebných dat a poskytuje vám pomocí grafického znázornění modelu a stromového zobrazení objektu jak přehled o samotném modelu, tak i kontrolu zadaných údajů.

Grafické zobrazení reakcí hřídele
Grafické zobrazení reakcí hřídele

K dispozici jsou ložiska i související data z celého katalogového programu společnosti Schaeffler. Nacházejí se v integrované databázi, odkud je lze převzít do zpracovávaného modelu. Samotné výpočty se provádějí na výkonném výpočetním serveru ve firmě Schaeffler.

Techničtí konzultanti jsou na vaší straně.

Operační soubory vytvořené v nástroji BEARINX-online jsou kompatibilní s plnou verzí softwaru BEARINX, což vám díky možnosti výměny těchto souborů usnadňuje komunikaci s naším oddělením technického poradenství a není tak nutné provádět duplicitní práce.

Analýzu jednotlivých variant konstrukce vám usnadní přehledná dokumentace výsledků ve formátu HTML, grafické zobrazení reakcí hřídelů a vnitřního rozložení zatížení ložisek, jakož i charakteristiky Hertzova tlaku u válečkových ložisek.

Systém nápovědy a online výukový program vám pomohou využít celého potenciálu programu BEARINX-online.

Nástroj BEARINX-online vám umožní podrobný výpočet modifikované referenční životnosti dle normy ISO TS 16281 (angl. verze), resp. DIN 26281 (něm. verze) dle nejnovějšího stavu techniky.

Zvýšení intenzity spolupráce

Vývoj programu BEARINX-online neznamená záměr delegovat konzultační a výpočetní služby společnosti Schaeffler na zákazníky. Právě naopak, tímto chceme s uživateli spolupracovat ještě těsněji. Cílem je provést již v rané fázi vývoje produktů předběžný výběr vhodných valivých ložisek a zkrátit tak doby vývoje ve vaší firmě.

Smluvně upravené použití

Požádáte-li o oprávnění k používání nástroje BEARINX-online pro výpočty vřeten, bude zahájen rozhodovací proces, na jehož úspěšném konci vám předložíme nabídku smlouvy.

Po podpisu smlouvy vám vytvoříme přihlašovací údaje a pozveme vás na dvoudenní školení do Schaeffler Academy v Herzogenaurachu. Poté následuje konečné zpřístupnění výpočetního modulu.

Nástroj BEARINX-online pro výpočty vřeten zahrnuje i možnost výpočtů hřídelů.

Zaváděcí poplatky

Za aktivaci internetového přístupu k nástroji BEARINX-online pro výpočty vřeten a za dvoudenní školení pro poskytnutí počáteční podpory účtujeme následující poplatky:

  • 1 účastník: 2 000 eur
  • 2 účastníci: 3 600 eur
  • 3 účastníci: 4 800 eur
  • 4 účastníci: 5 600 eur
  • Každý další účastník: +400 eur

Neúčtujeme žádné další licenční nebo servisní poplatky.

Omezení zákaznické verze

Nástroj BEARINX-online pro výpočty vřeten slouží k prvotnímu návrhu produktů. Ke konečnému návrhu a výběru produktů by měl být přizván příslušný pracovník z oddělení technického poradenství společnosti Schaeffler.

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat