Hledaný výraz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás váš zájem o skupinu Schaeffler (Schaeffler AG a spojené společnosti) a její produkty. Ochraně vašeho soukromí při využívání naší online nabídky přikládáme velký význam. Při zpracovávání osobních údajů vždy dbáme na platné předpisy o ochraně osobních údajů.

1. Obecné informace o zpracování osobních údajů

1.1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme zásadně jen tehdy, pokud to je potřebné k poskytování funkční stránky a obsahu a služeb na ní. Zpracování vašich osobních údajů pak probíhá buď na základě vašeho souhlasu, nebo bez něj, pokud to dovolují zákonné předpisy.

1.2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších zákonných předpisů, např. německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

1.2.1. Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR jako právní základ pro zpracování osobních údajů. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu se vztahuje na budoucí zpracování. Zpracování, k němuž došlo před odvoláním souhlasu, se to netýká.

1.2.2. Předsmluvní a smluvní opatření – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování osobních údajů při plnění smluv, jejichž jste stranou, či k provádění předsmluvních opatření v reakci na vaši poptávku, probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účely zpracování osobních údajů se řídí příslušnými smluvními podklady a předmětem smlouvy.

1.2.3. Zákonné povinnosti – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Pokud je zpracování osobních údajů potřebné ke splnění právní povinnosti, kterou naše společnost má, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

1.2.4. Oprávněné zájmy – čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů potřebné k hájení oprávněných zájmů společnosti Schaeffler či třetí strany (např. k uplatnění právních nároků a obhajobě při právních sporech; k zajištění IT bezpečnosti, zamezení trestných činů; pro řízení obchodní činnosti a dalšímu rozvoji služeb a produktů), a pokud nad těmito zájmy nepřevažují zájmy, základní práva a svobody, které náleží vám coby subjektu údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jako právní základ zpracování.

1.3. Mazání údajů a délka ukládání

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme, dokud je to zapotřebí k naplnění příslušného účelu.

Pokud vaše údaje již nejsou zapotřebí k účelu, kvůli němuž byly zpracovány, budou smazány, ledaže tomu brání zákonná povinnost uchovávat je. Údaje, které jste nám poskytli při předání souhlasu se zasíláním marketingových sdělení, budou smazány nejpozději dva měsíce po odvolání souhlasu. Obecně mažeme historii marketingové komunikace s vámi nejpozději po 5 letech.

1.4. Přístup k osobním údajům v rámci skupiny Schaeffler a ze strany třetích osob

V rámci skupiny Schaeffler získávají přístup k vašim údajům osoby, které je potřebují, v souladu s principy „least privilege“ (přidělování uživatelských práv v co nejnižším rozsahu) a „need to know“ (znalost údajů, jen pokud je to nezbytné).

Třetím osobám mimo skupinu Schaeffler smíme osobní údaje předávat, jen pokud je to nutné, pokud to přikazuje zákonné ustanovení, pokud jste s tím souhlasili nebo pokud se námi pověřený zpracovatel zavázal k dodržování pokynů GDPR a BDSG.

Příjemcem osobních údajů mohou za těchto okolností být příslušná interní oddělení, která jsou odpovědná za zpracování osobních údajů, a zpracovatelé, je-li to nutné.

1.5. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Předávání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP (včetně třetích zemí) probíhá, jen pokud to je zapotřebí nebo pokud to stanovuje zákon, pokud jste nám udělili souhlas, případně v rámci smluvního zpracování. Pokud využíváme služby poskytovatelů ze třetích zemí, jsou tito nad rámec písemných pokynů na základě standardních smluvních doložek EU povinni zajišťovat ochranu osobních údajů odpovídající úrovni v EU.

1.6. Zabezpečení IT a odkazy na stránky třetích stran

Skupina Schaeffler využívá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby vaše údaje, které spravuje, ochránila před náhodným či úmyslným zničením, manipulací či ztrátou nebo před přístupem neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření se neustále vyvíjejí v souladu s novými technickými možnostmi.

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na stránky jiných poskytovatelů. Naše ustanovení o ochraně osobních údajů pro tyto externí stránky neplatí.

1.7. Povinnost poskytovat osobní údaje

Při uzavření smlouvy musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nutné k odůvodnění, provedení a ukončení smlouvy a z ní vyplývajících povinností plnění, nebo k jejichž shromažďování je společnost Schaeffler povinna ze zákona.

Na této stránce vám poskytujeme služby, které můžete využít ze své vůle. Bez poskytnutí osobních údajů případně nebudete moci naše služby využívat.

1.8. Profilování a automatizované rozhodování

Nepoužíváme plně automatizované rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Společnost Schaeffler v zásadě nepoužívá profilování. Pokud se k němu v jednotlivých případech uchýlíme, informujeme vás o tom zvlášť, pokud to požaduje zákon, a popřípadě získáme váš předchozí souhlas.

1.9. Zdroje vašich osobních údajů

Používáme údaje, které od vás získáme při osobním kontaktu, z registračních/přihlašovacích formulářů nebo na sociálních sítích.

2. Postupy zpracování osobních údajů při poskytování stránky a vytváření souborů protokolu

Pokud navštívíte naši stránku, naše servery standardně shromažďují a evidují název vašeho poskytovatele internetu, IP adresu, stránku, ze které jste k nám zavítali, podstránky, které navštívíte, a datum a délku návštěvy. Tyto údaje se ukládají do souborů protokolu a slouží při analýze problémů či chyb. Používání IP adresy se však omezuje jen na technicky nutný rozsah. Adresy se krátí a používají jen v anonymizované formě, takže jejich přiřazení ke konkrétnímu uživateli není možné.

Dočasné ukládání zkrácených IP adres v našem systému je technicky nutné, aby se naše stránka mohla načíst na vašem koncovém přístroji. Ukládání do souborů protokolu probíhá, aby bylo možné zajistit funkčnost stránky. K vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti nedochází.

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů jsou náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Shromažďování údajů k poskytování stránky a ukládání údajů do souborů protokolu je nezbytně nutné pro provoz stránky. Z tohoto důvodu nemáte coby uživatel možnost vznášet námitky.

3. Zpracování osobních údajů u služeb nabízených na stránce

Na naší stránce se nabízejí různé služby, jejichž využití je podmíněno zadáním osobních údajů.

3.1. Zpracování osobních údajů v rámci marketingových aktivit (DOI, tracking)

Chceme vám co nejindividuálněji poskytovat informace uzpůsobené vašim zájmům. Abyste tuto službu mohli využívat, potřebujeme vaše osobní údaje jako jméno, e-mailová adresa, název společnosti a/nebo telefonní číslo. Do přihlašovacího formuláře na některé z našich registračních stránek můžete zadat jak tyto údaje, tak kombinovaný souhlas

  • se zasíláním personalizované reklamy a informací (např. zpravodaj, pozvánky na veletrhy a akce, informace o produktech, službách, nabídkách a akcích včetně anket a firemních sdělení) skupiny Schaeffler e-mailem, v SMS a/nebo přes komunikační platformy jako WhatsApp a
  • s trackingem vašeho digitálního chování v souvislosti s digitální nabídkou společnosti Schaeffler (kdy jste obdrželi a přečetli e-maily, které jsme vám zaslali; které rubriky, články, produkty a jiný obsah na stránkách Schaeffler a v e-mailech jste kdy otevřeli; na které odkazy na stránky společnosti Schaeffler jste klikli; jak jste využívali naše služby, např. zda jste se zúčastnili webináře.

Shromažďování vašich údajů přes přihlašovací formulář slouží k tomu, abychom vám mohli zasílat reklamy a informace. Za tímto účelem můžeme využít i třetí strany (poskytovatele), s nimiž máme smlouvu o smluvním zpracování, a můžeme jim poskytnout vaše údaje. Informace ze sledování vašeho uživatelského chování slouží výlučně k tomu, abychom vám mohli zasílat informace a reklamu co nejvíce uzpůsobené vašim zájmům.

V případě poskytnutí souhlasu od nás po odeslání přihlašovacího formuláře obdržíte potvrzující e-mail na zadanou e-mailovou adresu. Přihlášení bude účinné, až kliknete na potvrzovací odkaz v e-mailu.

Právním základem ke zpracování osobních údajů po přihlášení je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Údaje budou smazány, až nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. K ukládání údajů dochází, dokud je aktivní přihlášení k odběru personalizované reklamy a informací. Máte možnost kdykoli s budoucím účinkem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů e-mailem na adresu unsubscribe@schaeffler.com nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v přijatých zprávách, čímž tuto službu zrušíte. V takovém případě budou veškeré osobní údaje, které byly uloženy při navázání kontaktu, i veškeré informace o vašem uživatelském chování smazány. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování uskutečněného na základě souhlasu až do odvolání.

3.2. Využívání našich kontaktních a poptávkových formulářů

Na stránce jsou k dispozici kontaktní a poptávkové formuláře, které můžete využít k navázání kontaktu s námi.

Chcete-li kontaktní formulář využít, musíte v příslušné vstupní masce vyplnit povinná pole označená hvězdičkou (např. vaše e-mailová adresa). Veškeré další údaje jsou volitelné. Tyto osobní údaje budou předány oddělení naší společnosti, které odpovídá za jejich zpracování, a uloženy v našich systémech. V okamžiku odeslání zprávy se uloží datum a čas. Při odesílání poptávky si vyžádáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Údaje, které zadáte do vstupní masky, použijeme výlučně ke zpracování vaší zprávy.

Právním základem ke zpracování osobních údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Údaje se smažou, jakmile komunikace skončí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů máte možnost kdykoli odvolat, a to e-mailem na adresu dataprivacy@schaeffler.com. V takovém případě budou veškeré osobní údaje, které byly uloženy při navázání kontaktu, s budoucím účinkem smazány. V závislosti na okamžiku odvolání je možné, že s vámi nebudeme moci navázat kontakt.

Kontakt s námi můžete navázat také prostřednictvím chatovacích botů. Platí zde výše uvedená ustanovení o zpracování osobních údajů. Pokud tuto možnost využijete, bude zpracování vašich osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.3. Zpracování osobních údajů při registraci na uzavřených stránkách / částech

Na některých stránkách či jejich částech uplatňujeme omezený přístup. To znamená, že se musíte zaregistrovat, abyste mohli stránku či její danou část navštívit a používat.

Při registraci musíte do příslušné vstupní masky zadat údaje označené jako povinné, například kontaktní údaje, adresa a typ uživatele. Ukládáme datum a čas tohoto zadání.

Vaše údaje používáme při správě vašeho uživatelského účtu a k navázání kontaktu při plnění objednávek a poskytování služeb. Navíc mohou být na stránce shromažďovány údaje o pohybu, které slouží k tomu, aby vám pro vaše pohodlí mohla být zobrazena historie již navštívených stránek na našem portálu. Údaje se u nás ukládají, dokud nesmažete uživatelský účet.

3.4. Zpracování osobních údajů při objednávkách

Můžete si objednat produkty, služby a věcné prémie nabízené na našich stránkách. Chcete-li zadat objednávku, musíte do příslušné vstupní masky (např. při registraci na stránce) zadat své kontaktní údaje a adresu. Ukládáme datum a čas tohoto zadání. Vaše osobní údaje ukládáme a v případě, že je to nutné pro dodávku, je sdílíme s externími poskytovateli služeb.

Právním základem ke zpracování osobních údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje ukládáme, dokud není proces objednávky a expedice uzavřen a pokud neexistuje zákonná lhůta pro jejich ukládání.

Máte možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli při objednávce, e-mailem na adresu dataprivacy@schaeffler.com. V tomto případě budou veškeré osobní údaje s okamžitým účinkem smazány, pokud tomu nebrání zákonné lhůty uchovávání.

3.5. Zpracování osobních údajů v souvislosti s cookies, web beacons a local storage

3.5.1. Soubory cookie

Abyste naši stránku mohli využívat co nejlépe, používáme soubory cookie. Jsou to textové soubory, které prohlížeč ukládá na koncovém přístroji uživatele. Pokud uživatel otevře naši stránku, může jeho prohlížeč uložit cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném otevírání stránky.

Následně vás obecně informujeme o používání souborů cookie na naší stránce a o zpracování osobních údajů, které je s tím spojeno. Další informace o tom, které soubory cookie konkrétně používáme, najdete ve směrnici společnosti Schaeffler o cookies.

Cookies používáme, aby naše stránka byla uživatelsky přívětivější. Některé její prvky vyžadují, aby prohlížeč, který stránku otevírá, mohl být identifikován i po přechodu na jinou stránku.

Na stránce navíc používáme soubory cookie, které umožňují analýzu prohlížení.

Při otevření naší stránky bude uživatel informován o použití cookies a odkázán na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Některé funkce naší stránky nelze bez cookies nabízet. Tyto funkce vyžadují, aby byl prohlížeč rozpoznán i po přechodu na jinou stránku. Uživatelské údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů. Další informace najdete ve směrnici společnosti Schaeffler o cookies.

Použití analytických cookies má za účel zlepšit kvalitu naší stránky a jejího obsahu. S jejich pomocí se dozvídáme, jak je stránka používána, a můžete tak neustále optimalizovat nabídku. Další informace najdete ve směrnici společnosti Schaeffler o cookies.

Cookies se ukládají na koncovém přístroji uživatele, odkud jsou předávány naší stránce. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou těchto nastavení v prohlížeči můžete deaktivovat či omezit přenos souborů cookie. Již uložená cookies můžete kdykoli smazat. Může k tomu dojít i automaticky. Pokud deaktivujete cookies na naší stránce, je možné, že nebudete moci v plném rozsahu využívat její funkce.

Právním základem pro používání nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) GDPR. Právním základem k použití souborů cookie k analýze či marketingovým účelům je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a) nebo čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR. Cookies slouží pro statistické účely a pro personalizaci dalšího rozvoje a relevance stránky, což představuje oprávněné zájmy společnosti Schaeffler.

3.5.2. Web beacons

Web beacons (někdy také sledovací pixely) jsou malé grafické soubory. Mohou je obsahovat naše stránky, aplikace a zpravodaje a zpravidla se používají ve spojení s cookies. Uvedená ustanovení o cookies analogicky platí i pro web beacons. Ty se nepoužívají zejména tehdy, když jste vznesli námitku vůči používání odpovídajících souborů cookie.

Právním základem pro použití web beacons je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR. Web beacons slouží pro statistické účely a pro personalizaci dalšího rozvoje a relevance stránky, což jsou oprávněné zájmy společnosti Schaeffler.

3.5.3. Local storage

Používáme tzv. funkci local storage. Vaše data (kmenová data, data o stavu a programová data) se jejím přičiněním ukládají lokálně v cache prohlížeče. Pokud cache nesmažete, budou tyto informace zachovány a mohou se načíst při dalším otevření stránky. Díky local storage se při prohlížení naší stránky vaše údaje zobrazují správně a tento proces není zbytečně zpomalován a rozhraní se nepřetěžují.Pokud si používání local storage nepřejete, můžete kdykoli zvolit příslušná nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že v takovém případě vám funkce naší stránky budou k dispozici jen omezeně či vůbec.

Právním základem pro použití local storage je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR. Používání local storage vychází z oprávněného zájmu společnosti Schaeffler na zrychlení procesů a zamezení přetížení systému.

3.6. Zpracování osobních údajů v souvislosti se sociálními sítěmi

Následující informace v prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro prezentaci skupiny Schaeffler na sociálních sítích či na externích platformách:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • XING
  • WeChat
  • VKontakte
  • Facebook

Níže uvedené prohlášení o zpracování osobních údajů se přitom vztahuje čistě na zpracování ze strany samotné skupiny Schaeffler. Poskytovatelé uvedených sociálních sítí sami zpracovávají osobní údaje registrovaných uživatelů, ale i neregistrovaných uživatelů svých stránek. Nesou za to výlučnou odpovědnost a uživatel, resp. návštěvník by se měl o zpracování svých osobních údajů informovat přímo u poskytovatelů sociálních sítí.

Odpovědnost za shromažďování osobních údajů na výše uvedených sociálních sítích je příslušná právní jednotka ze skupiny Schaeffler.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě používání naší prezentace na sociálních sítích ze strany subjektů údajů a tyto údaje můžeme přenést do svého interního systému ke zpracování.

3.6.1. Zpracování vašich osobních údajů při navázání kontaktu

Pokud nám poskytnete osobní údaje při navázání kontaktu, např. e-mailem nebo v soukromé zprávě na sociálních sítích, zpracováváme vaše osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) GDPR k účelu plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření v reakci na vaši poptávku nebo podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu na zodpovězení vaší poptávky. Zpracováváme přitom údaje, které nám bezprostředně poskytnete ve své poptávce. Na sociálních sítích se jedná o vaše uživatelské jméno a fotografii a zprávu, kterou nám zašlete. Navíc se může stát, že navštívíme váš veřejný profil a uložíme z něj údaje, pokud jsou zapotřebí pro výše uvedené účely.

Zpracování uvedených údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na cíleném informování uživatele o naší společnosti a službách, na optimálním uspořádání naší prezentace na sociálních sítích a na efektivní komunikaci s uživateli. Pokud provozovatelé sociálních sítí požádají uživatele u souhlas se zpracováním osobních údajů (např. při registraci nebo zatržení políčka nebo kliknutí na příslušné tlačítko), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a) GDPR.

3.6.2. Zpracování osobních údajů společnosti Schaeffler na sociálních sítích

Ve všech profilech na sociálních sítích dostáváme zprávy o tom, zda uživatelé „lajkují“ naše příspěvky, zda jim připadají zajímavé, zda je sdílejí, doporučují či komentují (dle funkcí dané sociální sítě) apod. Navíc si můžeme zobrazit seznam sledujících či odběratelů a na síti Xing seznam návštěvníků naší prezentace. Navíc vidíme, když uživatelé naši společnosti hodnotí, pokud je toto hodnocení spojeno s příslušným profilem na sociální síti.

Zpracování uvedených údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na cíleném informování uživatele o naší společnosti a službách, na optimálním uspořádání naší prezentace na sociálních sítích a na efektivní komunikaci s uživateli. Pokud provozovatelé sociálních sítí požádají uživatele o souhlas se zpracováním osobních údajů (např. při registraci nebo zatržení políčka nebo kliknutí na příslušné tlačítko), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a) GDPR.

3.6.3. Zpracování statistických údajů v rámci sociálních sítí

Vedle toho od všech poskytovatelů sociálních sítí získáváme statistické vyhodnocení používání našich prezentací. Nad rámec informací uvedených v bodě 3.5.1 však tato vyhodnocení obsahují – avšak jen v anonymizované podobě – například (v závislosti na poskytovateli) demografická data, anonymizovanou analýzu interakce a dosahu naší prezentace a příspěvků na sociální síti, anonymizované informace jako jazyky, zájmy a koncové přístroje, které naši uživatelé používají.

Zpracování uvedených údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na cíleném informování uživatele o naší společnosti a službách, na optimálním uspořádání naší prezentace na sociálních sítích a na efektivní komunikaci s uživateli. Pokud provozovatelé sociálních sítí požádají uživatele o souhlas se zpracováním osobních údajů (např. při registraci nebo zatržení políčka nebo kliknutí na příslušné tlačítko), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a) GDPR.

3.6.4. Zpracování údajů pro reklamní účely a vytváření uživatelských profilů ze strany poskytovatelů sociálních sítí

Údaje uvedené v bodech 3.5.1 a 3.5.2 mohou být zpracovány také pro účely výzkumu trhu a reklamy. To se děje, například když zveřejňujeme reklamu na sociálních sítích. Zpracování údajů ale v takovém případě provádí příslušný poskytovatel. Upozorňujeme, že poskytovatel sociální sítě může z vašeho uživatelského chování vytvářet uživatelské profily. Tyto uživatelské profily lze zase na platformách sociálních sítí i mimo ně použít ke zobrazování reklamy, která odpovídá zjištěnému profilu vašich zájmů. Na toto se informujte u poskytovatele sociálních sítí.

Poskytovatelé sociálních sítí nejednají dle našeho pokynu, nýbrž zpracovávají vaše údaje na svou odpovědnost. Informace o poskytovatelích a jejich kontaktní údaje najdete na jejich stránkách. Tam najdete také informace o zpracování svých osobních údajů. Dále vás upozorňujeme na to, že vaše údaje mohou poskytovatelé sociálních sítí zpracovávat mimo území Evropské unie. Z toho pro vás mohou vyplynout rizika, jelikož se vám tím ztěžuje uplatnění vašich práv. Na toto se informujte u poskytovatele sociálních sítí.

4. Vaše práva v roli subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči nám coby správci následující práva:

4.1. Právo na informace (čl. 15 GDPR)

Můžete od nás požadovat potvrzení toho, zda zpracováváme osobní údaje, jež se vás týkají. Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od nás požadovat informace zakotvené v právních předpisech (viz čl. 15 odst. 1 GDPR) a informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR v souvislosti s předáváním osobních údajů, pokud jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země či mezinárodní organizaci. V §§ 34 a 35 BDSG jsou uvedena omezení tohoto práva.

4.2. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte vůči nám právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracované osobní údaje nesprávné či neúplné. My jsme povinni okamžitě zajistit nápravu.

4.3. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Podle zákonných předpokladů (viz čl. 18 odst. 1 GDPR) můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. O následcích omezení pojednává čl. 18 odst. 2 a 3 GDPR.

4.4. Právo na smazání (čl. 17 GDPR)

Můžete od nás požadovat, abychom vaše osobní údaje neprodleně smazali, a my jsme povinni to provést, pokud existuje jeden z důvodů dle čl. 17 odst. 1 GDPR. Právo na smazání neexistuje v případech podle čl. 17 odst. 3 GDPR. V §§ 34 a 35 BDSG jsou dále uvedena omezení tohoto práva.

4.5. Právo na oznámení

Pokud jste uplatnili právo na opravu, smazání nebo omezení zpracování, jsme povinni oznámit tuto opravu, smazání nebo omezení zpracování všem příjemcům, jimž byly příslušné osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy se ukáže, že to není možné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte vůči nám právo být o těchto příjemcích informováni.

4.6. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Pokud jde o podrobnosti, odkazujeme na čl. 20 GDPR.

4.7. Právo na vznesení námitek (čl. 21 GDPR)

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, k němuž dochází dle čl. 6 odst. 1 písm. e) či f) GDPR, z důvodů, které vyplývají z vaší osobní situace. Podrobnosti plynou ze čl. 21 GDPR.

Navíc máte právo na stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů dle čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG.

5. Jméno a adresa správce

Schaeffler CZ, s. r. o.
Průběžná 74a
100 00 Praha 10 - Strašnice

6. Adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Schaeffler AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Německo

Stav: Verze 2.0, říjen 2021

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat