Hledaný výraz

Schaeffler po silnom 1. polroku zvyšuje prognózu pre rok 2021

Pressrelease Stage Image

04.08.2021 | Herzogenaurach/Praha

  • Značný růst obratu v 1. pololetí 2021 po očištění o měnové vlivy o 27,4 %, všechny divize rostou ve všech regionech
  • Silný provozní hospodářský výsledek (EBIT před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 722 milionů eur (předchozí rok: 54 milionů eur) a se silnou marží EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 10,3 % díky všem třem divizím
  • Hodnota volného cash flow (FCF) před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) ve výši 243 milionů eur byla značně lepší než v předchozím období (mínus 148 milionů eur).
  • Prognóza pro rok 2021 byla po silném 1. pololetí 2021 s opatrným výhledem na 2. pololetí 2021 zvýšena

Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, dnes zveřejnil průběžnou zprávu o výsledcích hospodaření za první pololetí roku 2021. Za prvních šest měsíců dosáhla skupina Schaeffler obratu přibližně 7 014 milionů eur (předchozí rok: 5 572 milionů eur). Značné zvýšení výnosů z obratu o 27,4 % po očištění o měnové vlivy v prvním pololetí 2021 oproti období předchozího roku bylo způsobeno silným zvýšením poptávky ve všech divizích a regionech. Ve druhém čtvrtletí roku 2021 se výnosy z obratu zvýšily po očištění o měnové vlivy o 0,6 % na 3 454 milionů eur (předchozí rok: 2 291 milionů eur). Tyto míry přírůstků jsou důsledkem nízkého srovnávacího základu, protože dopady pandemie koronaviru v prvním pololetí 2020 se odrazily ve značném poklesu obratu.

Zotavení bylo nejzřetelnější v prvním pololetí u vývoje obratu v divizi Automotive Technologies, která zaznamenala růst o 34,9 % po očištění o měnové vlivy. Všechny čtyři regiony zaznamenaly dvoumístné míry růstu. Zlepšení hospodářské situace vedlo v regionu Evropy ve druhém čtvrtletí po očištění o měnové vlivy k růstu o 67,5 %, v regionu Amerika o 90,3 %. V obou regionech byl obchod ve druhém čtvrtletí 2020 silně poškozen pandemií koronaviru. V regionu Čína byl růst ve výši 10,7 % po očištění o měnové vlivy mnohem umírněnější také z důvodu vyššího srovnávacího základu ve druhém čtvrtletí předchozího roku. Region Asie/Pacifik vykázal zvýšení obratu o 58,7 % po očištění o měnové vlivy.

Za prvních šest měsíců dosáhla skupina Schaeffler hodnotu EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 722 milionů eur (předchozí rok: 54 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 10,3 % (předchozí rok: 1,0 %). Značné zlepšení marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů bylo ve vykazovaném období rozhodnou měrou způsobeno úsporami z rozsahu. Kromě toho začala působit opatření na snížení nákladů, která byla v posledním roce rozšířena. Protichůdné dopady zvýšení cen surovin byly v prvním pololetí ještě omezeny.

EBIT byla ve vykazovaném období pozitivně ovlivněna zvláštními vlivy ve výši 22 milionů eur. Ty byly způsobeny hlavně částečným rozpuštěním rezerv, vytvořených v rámci divizních dílčích programů Roadmap 2025 pro strukturální opatření. Cíle pro rušení pracovních míst a trvalé snížení nákladů zůstaly nezměněny. Strukturální opatření oznámená v září 2020 jsou realizována podle plánu. Jednání se zástupci zaměstnanců byla až na jednu výjimku uzavřena ve všech dotčených závodech v Německu.

Divize Automotive Technologies – silný nárůst e-mobility
Divize Automotive Technologies zaznamenala v prvním pololetí výnosy z obratu ve výši 4 365 milionů eur (předchozí rok: 3 264 milionů eur). Zvýšení o 34,9 % po očištění o měnové vlivy je způsoben značným nárůstem ve všech oblastech podnikání a regionech. Zotavení globální produkce automobilů bylo především ve druhém čtvrtletí ztíženo celosvětovým nedostatkem dodávek polovodičů, stejně tak působily částečně negativně nové restrikce během pandemie koronaviru. Nadvýnos („outperformance“) divize Automotive Technologies činil silných 5,7 procentních bodů, k čemuž přispěly všechny regiony. Také objem zakázek se v prvních šesti měsících vyvíjel vzhledem ke zlepšenému prostředí stabilně a činil zhruba 5,4 miliard eur. Z toho připadlo 2,1 miliard euro na podnikovou oblast e-mobility. Díky tomu již byl dosažen celkový plánovaný cíl roku 2021. Od roku 2022 je v oblasti e-mobility plánován roční příjem zakázek ve výši 2-3 miliard euro.

Ve všech regionech překonal růst obratu divize růst produkce automobilů. V regionu Evropa se obrat zvýšil o 38,3 % po očištění od měnových vlivů. Region Amerika vykázal zvýšení obratu o 40,9 % po očištění od měnových vlivů. V regionu Čína činilo zvýšení obratu 30,6 % po očištění od měnových vlivů. V regionu Asie/Pacifik se v prvním pololetí obrat zvýšil o 32,9 % po očištění od měnových vlivů. Podniková oblast e-mobilita dosáhla se zvýšením o 41,2 % po očištění od měnových vlivů nejvyšší míry růstu a nadále značně zvýšila výnosy z obratu zejména v regionech Čína a Evropa.

V prvních šesti měsících dosáhl EBIT před uplatněním zvláštních vlivů hodnoty 379 milionů eur (předchozí rok: mínus 192 milionů eur). Marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů tak ve stejném období činila asi 8,7 % a byla tak značně vyšší než hodnota v předchozím roce, kdy se jednalo o mínus 5,9 %, což bylo hlavně způsobeno úsporami z rozsahu.

Divize Automotive Aftermarket – pozitivní trend vývoje obratu
Divize Automotive Aftermarket zaznamenala v prvním pololetí výnosy z obratu ve výši 911 milionů eur (předchozí rok: 748 milionů eur), což po očištění o měnové vlivy odpovídá nárůstu obratu o 24,2 %.

Tento vývoj byl významnou měrou způsoben značným nárůstem objemu v regionu Evropa, kde obrat po očištění o měnové vlivy vzrostl o 20,0 %, jakož i region Amerika, který zaznamenal nárůst obratu o 38,8 % po očištění o měnové vlivy. V obou regionech je srovnávací základ předchozího roku v důsledku pandemie koronaviru nízký. V regionu Čína činil nárůst obratu 44,6 % po očištění o měnové vlivy a v regionu Asie/Pacifik 46,3 %.

Obchody nezávislého aftermarketu (IAM) se v subregionech střední a východní Evropy, jižní Ameriky, jakož i USA a Kanady značně zvýšily a značně rostly i v regionu Čína. Ve vykazovaném období se tam navíc ve vývoji obratu pozitivně odráželo rozšíření elektronického obchodu (e-commerce). V regionu Asie/Pacifik je nárůst hlavní měrou zapříčiněn zotavením se obchodu v oblasti nezávislého aftermarketu (IAM) a oblasti Original Equipment-Service v Indii a také v důsledku nízkého srovnávacího základu zejména ve druhém čtvrtletí 2020.

Na základě těchto hodnot dosáhla hodnota EBIT před uplatněním zvláštních vlivů výše 135 milionů eur (předchozí rok: 105 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 14,8 % (předchozí rok: 14,0 %).

Divize Industrial – marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů dosahuje 12 %
Divize Industrial dosáhla v prvním pololetí tržby z obratu ve výši 1 738 milionů eur (předchozí rok: 1 560 milionů eur). Po očištění od měnových vlivů tak zvýšení obratu činilo 13,3 %.

Zvýšení obratu po očištění od měnových vlivů činilo v regionu Evropa asi 3,5 % a v regionu Amerika asi 14,1 %. Nejzřetelnější byl nárůst obratu v regionu Čína, který po očištění od měnových vlivů činil 26,8 %. V regionu Asie/Pacifik se tržby zvýšily o 24,2 % po očištění od měnových vlivů.

Vývoj obratu v regionu Amerika byl rozhodnou měrou způsoben nárůstem u Industrial Distribution, zatímco obrat v sektorovém clusteru Aerospace se značně snížil. V regionu Čína pokračoval i nadále silný růst posledních čtvrtletí v sektorových clusterech Power Transmission. Sektorový cluster Větrné elektrárny se též vyznačoval silným růstem, ale jeho růstová dynamika polevila. Sektorový cluster Industrial Automation značně zvýšil obrat v regionech. Růst v regionu Asie/Pacifik vyplýval hlavně z nárůstu objemu v Indii a byl způsoben zejména sektorovými clustery Two-Wheelers, Větrná energie a Offroad, jakož i oblastí Industrial Distribution.

Za prvních šest měsíců dosáhla divize Industrie hodnoty EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 208 milionů eur (předchozí rok: 141 milionů eur). Značné zlepšení marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů na hodnotu 12,0 % (předchozí rok: 9,0 %) byl způsoben zejména úsporami z rozsahu.

Silný volný cash flow (FCF) – značně překonaná hodnota předchozího roku
Na základě pozitivního vývoje provozního výkonu stoupl volný cash flow před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) v prvním pololetí na 243 milionů eur a byl tak v porovnání se stejným obdobím předchozího roku značně vyšší (mínus 148 milionů eur). Protichůdně působily zejména výdaje na restrukturalizaci na zvýšení pracovního kapitálu (working capital) v důsledku zvýšené obchodní činnosti.

Výsledek hospodaření koncernu, který lze připsat podílníkům mateřské firmy, v prvním pololetí výrazně vzrostl na 463 milionů eur (předchozí rok: 361 milionů eur). Výsledek hospodaření koncernu před uplatněním zvláštních vlivů činil 437 milionů eur (předchozí rok: mínus 84 milionů eur). Výnos připadající na prioritní akcii činil 0,70 eur (předchozí rok: 0,53 eur).

Investiční výdaje na hmotný a nehmotný majetek (Capex) klesly na 268 milionů eur (předchozí rok: 300 milionů eur), což odpovídá investiční kvótě 3,8 % vztaženo na obrat (předchozí rok: 5,4 %). Čistá hodnota finančních dluhů k 30. červnu 2021 mírně poklesla na 2 228 milionů eur (hodnota k 31. prosinci 2020: 2 312 milionů eur).

Ke 30. červnu 2020 koncern zaměstnával 83 945 pracovníků (k 31. prosinci 2020: 83 297).

Prognóza pro rok 2021 – výhled pro celý rok opět zvýšen
Představenstvo společnosti Schaeffler AG rozhodlo dne 26. července 2021, že bude opět zvýšena prognóza pro obchodní rok 2021, která tak po očištění o měnové vlivy počítá s růstem obratu o více než 11 % (doposud více než 10 %). Po silném prvním pololetí následuje tento krok i přes přetrvávající a momentálně těžko odhadnutelné nejistoty ve druhé polovině roku.

Zároveň nyní podnik vychází z toho, že v obchodním roce 2021 dosáhne marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 8 až 9,5 % (doposud 7 až 9 %). Prognóza byla zvýšena také pro volný cash flow před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A), očekává se více než 400 milionů eur (doposud více než 300 milionů eur).

Pro tyto tři divize počítá podnik v obchodním roce od nynějška s těmito hodnotami:

link to image CZ

1) ) po očištění od měnových vlivů; 2) před uplatněním zvláštních vlivů

„Poté, co se nám nad očekávání lépe podařilo ukončit i druhé čtvrtletí, jsme znovu upravili naši prognózu pro celý rok 2021 směrem nahoru. Věříme, že budeme moci dosáhnout našich cílů pro rok 2021, ale zůstáváme i nadále opatrní. Realizační program pro naši Strategii 2025 vykazuje dobré pokroky. Zavedená strukturální opatření jsou realizována v souladu s plánem. Vzhledem k nevypočitatelnostem ve druhém pololetí zaměřujeme naši pozornost až do konce roku na kapitálovou a nákladovou disciplínu“, řekl Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG.

Zde najdete tiskové fotografie Klause Rosenfelda:
www.schaeffler.com/de/executive-board

Prognózy a tvrzení vztahující se k budoucnosti
Některá sdělení v této tiskové zprávě představují tvrzení vztahující se k budoucnosti. Tato tvrzení vztahující se k budoucnosti jsou nevyhnutelně spojena s řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že se budou skutečné výsledky nebo reálný vývoj výrazně lišit od vývoje a výsledků uvedených nebo předpokládaných v takovýchto tvrzeních. Tyto rizika, nejistoty a domněnky mohou mít negativní vliv na výsledky a finanční důsledky vývoje a záměrů, popisovaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádná povinnost formou veřejného oznámení aktualizovat či upravovat uvedená tvrzení vztahující se k budoucnosti na základě nových informací, nadcházejícího vývoje nebo z jiných důvodů. Příjemci této tiskové zprávy by se neměli nepřiměřeně spoléhat na uvedená tvrzení vztahující se k budoucnosti, která pouze odrážejí stav ke dni vydání této zprávy. Z tvrzení ohledně trendů nebo vývoje v minulosti, která jsou uváděná v této tiskové zprávě, by se nemělo dovozovat, že tyto trendy a vývoje budou pokračovat i v budoucnu. Výše uvedená upozornění je třeba chápat ve spojitosti s pozdějšími ústními či písemnými tvrzeními ohledně budoucnosti od společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem.

Vydavatel: Schaeffler CZ
Země vydání: Česká republika

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat