Hledaný výraz

Navzdory výraznému poklesu obratu dosahuje Schaeffler v 1. pololetí 2020 kladného provozního hospodářského výsledku

Pressrelease Stage Image

04.08.2020 | Praha

  • Snížení obratu v 1. pololetí roku 2020 kvůli koronavirové pandemii činilo po očištění od měnových vlivů 21,8 % (hodnota v předchozím roce: 0,8 %); ve druhém čtvrtletí je již patrná výrazná tendence k zotavení; region Čína zaznamenal v 1. pololetí 3% růst.
  • Pozitivní provozní hospodářský výsledek (marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 65 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 556 milionů eur); solidní výsledky divizí Automotive Aftermarket a Industrie
  • Hodnota volného cash flow před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A), odpovídající mínus 148 milionům eur, byla lepší než loňská hodnota téhož ukazatele (mínus 229 milionů eur).
  • Uplatňování přijatých protiopatření a důraz na řízení kapitálu a nákladů se vyplácí; likvidita je i nadále silná.
  • Příjem objednávek na dobré úrovni u všech tří divizí, dvě nové zakázky o objemu 1,1 miliard eur v oblasti elektromobility

Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, dnes zveřejnil průběžnou zprávu o výsledcích hospodaření za první pololetí roku 2020. Za prvních šest měsíců dosáhla skupina Schaeffler obratu přibližně 5 574 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 7 226 milionů eur). Po očištění od měnových vlivů tak v tomto období došlo především v souvislosti s koronavirovou pandemií k výraznému snížení obratu o 21,8 %, ve druhém čtvrtletí nastal pokles o 34,5 %. Rozhodujícím faktorem tohoto vývoje bylo snížení obratu u všech třech divizí, přičemž zdaleka nejvýraznější pokles o 26,8 % (po očištění od měnových vlivů) zaznamenala v prvním pololetí divize Automotive OEM. Dopady pandemie se ve čtyřech geografických regionech lišily. Díky tomu, že se už region Čína začínal ve druhém čtvrtletí zotavovat, zaznamenal ve vykazovaném období růst obratu o 3,0 % (po očištění od měnových vlivů). Zbývající tři regiony zaznamenaly v prvních šesti měsících významné poklesy obratu. Během června nastalo ve všech divizích a regionech citelné ekonomické zotavení.

Za prvních šest měsíců dosáhla skupina Schaeffler marže EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 65 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 556 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 1,2 % (hodnota v předešlém roce: 7,7 %). Toto zhoršení oproti předchozímu roku bylo způsobeno především snížením hrubé marže následkem poklesu obratu.

Marže EBIT byla ve vykazovaném období zatížena zvláštními vlivy ve výši 288 milionů eur (hodnota v předešlém roce: 73 milionů eur). Ukazatel už zahrnuje snížení obchodní nebo firemní hodnoty o 249 milionů eur, přiřazené k divizi Automotive OEM, které bylo provedeno v prvním čtvrtletí. Zvláštní vlivy navíc zahrnují náklady ve výši 39 miliónů eur, které byly vynaloženy na rozšíření programu RACE (divize Automotive OEM) a FIT (divize Industrie), a to především v souvislosti se snižováním počtu pracovních míst. S těmito zvláštními vlivy činila marže EBIT mínus 223 miliónů eur (hodnota v předešlém roce: plus 483 miliónů eur).

Pokles obratu divize Automotive OEM o 26,8 %, solidní objem zakázek s vysokým podílem elektromobility

Divize Automotive OEM zaznamenala v prvním pololetí výnosy z obratu ve výši 3 264 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 4 517 milionů eur). Po očištění o měnové vlivy to oproti předchozímu roku představuje výrazný pokles obratu o 26,8 %, což bylo podmíněno především objemem. Dočasné odstávky výroby v důsledku koronavirové pandemie se ve vykazovaném období výrazně podepsaly na celosvětové automobilové produkci, která během prvních šesti měsíců roku 2020 klesla o zhruba 33 %. Na této bázi dosáhla divize Automotive OEM nadvýnosu (tzv. „outperformance“) přibližně 6 procentních bodů. Příjem objednávek se v prvním pololetí vyvíjel vzhledem k obtížné situaci dobře a dosáhl výše 4,6 miliard eur. Ukazatel „book-to-bill-ratio“, udávající hodnotu přijatých objednávek ve vztahu k obratu, činil v prvním pololetí 1,4x (hodnota v předešlém roce: 1,8x). Obchodní oblasti Elektromobilita se ve vykazovaném období podařilo získat dvě zakázky o objemu přibližně 1,1 miliardy eur od globálních prémiových výrobců na dodávku elektrických pohonů náprav.

Z regionálního hlediska byl vývoj obratu velmi různorodý. V regionu Evropa došlo k poklesu obratu o 36,0 % (po očištění od měnových vlivů). Region Amerika vykázal pokles obratu o 32,6 % (po očištění od měnových vlivů). V regionu Čína se obrat snížil o 2,2 % (po očištění od měnových vlivů). Po velmi slabé poptávce v prvním čtvrtletí nastalo v dubnu v automobilovém průmyslu výrazné zotavení, které vedlo ke zvýšení obratu v druhém čtvrtletí. V regionu Asie/Pacifik klesl v prvním pololetí obrat o 24,9 % (po očištění od měnových vlivů). Ve čtyřech obchodních oblastech se vyššího obratu podařilo dosáhnout pouze u produktových skupin aktoriky a elektrických náprav (spadajících do obchodní oblasti Elektromobilita) a u produktové skupiny modulů teplotního managementu (spadající do obchodní oblasti Motorové systémy).

V prvních šesti měsících dosáhla marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů hodnoty mínus 179 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 221 milionů eur). Marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů se tak ve stejném období pohybovala kolem mínus 5,5 %, což je podstatně nižší hodnota než v předchozím roce, kdy se jednalo o 4,9 %.

Pokles obratu divize Automotive Aftermarket o 14,8 %, marže EBIT činí 13,8 %

Divize Automotive Aftermarket dosáhla v prvním pololetí obratu ve výši 747 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 904 milionů eur). Po očištění od měnových vlivů se tedy jedná o objemem podmíněný pokles obratu o 14,8 %. Poté, co se v regionu Evropa v prvních dvou letošních měsících oproti minulému roku výrazně zlepšily obchodní výsledky, a to především v oblasti Independent Aftermarket (IAM), došlo v dalším průběhu vykazovaného období ve všech regionech ke značnému poklesu výnosů z obratu. Během druhého čtvrtletí se však celkový příjem objednávek zlepšil a přiblížil se tak průměrné hodnotě z předchozího roku. V průběhu druhého čtvrtletí navíc zaznamenal digitální dílenský portál REPXPERT výrazný nárůst aktivity.

Pokles obratu po očištění o měnové vlivy v regionu Evropa dosáhl 13,3 %, v regionu Amerika se jednalo o 19,5 %, v regionu Čína o 12,3 % a v regionu Asie/Pacifik o 27,0 %. V Číně je od začátku druhého čtvrtletí patrné zotavení.

Na základě těchto hodnot dosáhla hodnota EBIT před uplatněním zvláštních vlivů výše 103 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 141 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 13,8 % (hodnota v předešlém roce: 15,6 %).

Pokles obratu divize Industrie o 12,8 %, výrazný růst v Číně – především díky větrným elektrárnám

Divize Industrie zaznamenala v prvním pololetí výnosy z obratu ve výši 1 562 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 1 804 milionů eur). Po očištění od měnových vlivů tak došlo k poklesu obratu o 12,8 %. Během prvních šesti měsíců roku 2020 byl kvůli krizi vývoj obchodní činnosti v regionech Evropa, Amerika a Asie/Pacifik výrazně negativní. Region Čína naproti tomu vykázal dvouciferný růst, především díky nadále výrazně rostoucímu sektoru Větrné elektrárny. K tomuto růstu přispěl i sektor Přenos energie. Příjem objednávek divize Industrie se v polovině roku stabilizoval. Ve druhém čtvrtletí se podařilo získat důležité objednávky nových produktů, a to jak z rozvíjejícího se sektoru robotiky, tak i výrobků z oblasti lineární techniky. Dále byl do stavu zralosti pro uvedení na trh dokončen vývoj systému sledování stavu OPTIME, který byl navržen za účelem jednoduché dodatečné instalace v již existujících průmyslových zařízeních. Jeho uvedení na trh proběhlo v červenci.

V regionu Čína se obrat po očištění od měnových vlivů zvýšil o 17,6 %, zatímco ostatní regiony zaznamenaly pokles – v regionu Asie/Pacifik o 23,4 %, v Evropě o 20,6 % a Americe o 16,8 %.

Za prvních šest měsíců dosáhla divize Industrie hodnoty EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 141 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 194 milionů eur), což odpovídá marži EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 9,0 % (hodnota v předchozím roce: 10,8 %).

Volný cash flow (FCF) před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) nad loňskou hodnotou

Výsledek hospodaření koncernu před uplatněním zvláštních vlivů, který lze připsat podílníkům, v prvních šesti měsících roku 2020 ve srovnání s předchozím rokem výrazně klesl na mínus 76 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 324 milionů eur). Výsledek hospodaření koncernu obnášel mínus 353 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 273 milionů eur). Výnos připadající na prioritní akcii tak činil mínus 0,52 eur (hodnota v předchozím roce: 0,42 eur).

Volný cash flow (FCF) před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) činil v prvním pololetí mínus 148 milionů eur a nacházel se tak nad hodnotou ze srovnávacího období předchozího roku (mínus 229 milionů eur). Investiční výdaje (Capex), vynaložené v prvních šesti měsících roku na hmotný i nehmotný majetek, činily 300 milionů eur, takže se nacházely výrazně pod úrovní z předchozího roku (594 milionů eur), což odpovídá investiční kvótě (ve vztahu k obratu) ve výši 5,4 %. (Hodnota v předchozím roce: 8,2 %).

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG, uvedl: „Díky předvídavému řízení volného cash flow se nám v prvním pololetí podařilo dosáhnout lepší hodnoty než loni. Přísná disciplína, pokud jde o výdaje a kapitál, se vyplatila. Budeme ji dále dodržovat i ve druhém pololetí.“

Čistá hodnota finančních dluhů se k 30. červnu 2020 pohybovala ve výši 3 002 milionů eur (hodnota k 31. prosinci 2019: 2 526 milionů eur). Poměr finančních dluhů (netto) k vlastnímu kapitálu, tzv. „gearing-ratio“, se výrazně zvýšil na cca 160 % (31. prosince 2019: 86,6 %). Míra zadluženosti před před uplatněním zvláštních vlivů dosahovala na konci června 1,8x (hodnota k 31. prosinci 2019: 1,2x).

Ke 30. červnu 2020 koncern zaměstnával 84 223 pracovníků (hodnota k 31. prosinci 2019: 87 748), což odpovídá snížení počtu zaměstnanců v prvním pololetí o 4 %, resp. 3 525 pracovních míst.

Programy divizí i opatření za účelem snížení nákladu fungují, silná likvidní pozice

Programy RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) a FIT (Industrie), které byly v těchto třech divizích iniciovány na jaře 2019, přinášejí zamýšlený efekt. Opatření ohledně struktury a efektivity, která byla v této souvislosti zavedena, se pozitivně projevují na odbytových nákladech. Ve vykazovaném období byla navíc zaváděna a dále realizována opatření na zmírnění finančních dopadů koronavirové pandemie. Do této kategorie spadala dočasná opatření, jako třeba zavádění a rozšiřování zkrácené pracovní doby (tzv. kurzarbeitu), vybírání dovolených a přesčasů, pozastavení příjmu nových pracovníků a odstávky našich závodů v některých dnech. Už v prvním čtvrtletí došlo k rozšíření programu dobrovolných odchodů z 1 300 na 1 900 pracovních míst.

Skupina Schaeffler Gruppe disponuje volně dostupnými prostředky v podobě hotovosti a úvěrových rámců ve výši 2,4 miliardy eur, což odpovídá cca 19 % obratu za posledních 12 měsíců.

Představenstvo společnosti Schaeffler AG dne 24. března 2020 pozastavilo platnost prognózy pro skupinu Schaeffler a její divize na obchodní rok 2020 (zveřejněné 10. března 2020) z důvodu celosvětového šíření koronavirové pandemie a jejích dopadů na ekonomický vývoj. Z dnešní pohledu nadále platí, že nelze spolehlivě odhadnout další průběh epidemie ani její ekonomické dopady. Skupina Schaeffler vychází v tuto chvíli z toho, že se v obchodním roce 2020 bude růst obratu po očištění od měnových vlivů, jakož i marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů a volný cash flow (FCF) před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) pohybovat pod příslušnými hodnotami z předchozího roku.

Klaus Rosenfeld uvedl: „Díky důslednému uplatňování protiopatření a solidním výnosům divizí Automotive Aftermarket a Industrie jsme dosud prošli krizí lépe, než se čekalo. Červnové oživení poptávky naznačuje, že se situace po nejhlubším propadu v dubnu zase postupně zlepšuje. Současně ale panuje značná nejistota ohledně toho, kdy se podaří opět dosáhnout úrovně před krizí. Pro nás to znamená, že si i nadále musíme počínat velmi disciplinovaně a předvídavě.

Prognózy a tvrzení vztahující se k budoucnosti
Některá sdělení v této tiskové zprávě představují tvrzení vztahující se k budoucnosti. Tato tvrzení vztahující se k budoucnosti jsou nevyhnutelně spojena s řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že se budou skutečné výsledky nebo reálný vývoj výrazně lišit od vývoje a výsledků uvedených nebo předpokládaných v takovýchto tvrzeních. Tyto rizika, nejistoty a domněnky mohou mít negativní vliv na výsledky a finanční důsledky vývoje a záměrů, popisovaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádná povinnost formou veřejného oznámení aktualizovat či upravovat uvedená tvrzení vztahující se k budoucnosti na základě nových informací, nadcházejícího vývoje nebo z jiných důvodů. Příjemci této tiskové zprávy by se neměli nepřiměřeně spoléhat na uvedená tvrzení vztahující se k budoucnosti, která pouze odrážejí stav ke dni vydání této zprávy. Z tvrzení ohledně trendů nebo vývoje v minulosti, která jsou uváděná v této tiskové zprávě, by se nemělo dovozovat, že tyto trendy a vývoje budou pokračovat i v budoucnu. Výše uvedená upozornění je třeba chápat ve spojitosti s pozdějšími ústními či písemnými tvrzeními ohledně budoucnosti od společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem.

Vydavatel: Schaeffler CZ
Země vydání: Česká republika

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat